วางระบบบัญชี / ที่ปรึกษา

วางระบบบัญชี / ที่ปรึกษา

ค่าบริการขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน โดยบริการของเรามีดังต่อไปนี้
 

  • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารด้านผลประกอบการในแต่ละเดือน โดยจัดทำวิเคราะห์ ความสามารถในการทำกำไร การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รวมทั้งกระแสเงินสดในอนาคต
  • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารด้านการวางจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กร การวางแผนองค์กรสำหรับการเติบโตในอนาคต
  • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารด้านการประเมินมูลค่ากิจการ Fair Valuation Due Diligence เพื่อใช้ในกระบวนการซื้อ-ขายหุ้นหรือควบรวมกิจการ
  • การจัดทำแผนธุรกิจ Business Plan เพื่อเสนอต่อนักลงทุน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
  • ศึกษาปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดทำ Work flow ใหม่เพื่อรองรับการควบคุมภายในที่ดีขึ้นให้กับบริษัท
  • วางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น ระบบปิดบัญชี ระบบการเงิน ระบบขายและลูกหนี้ ระบบซื้อและเจ้าหนี้ ระบบเงินเดือนและบุคคลากร ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และ ระบบการรายงานทางการเงิน เป็นต้น
  • บริการให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ เช่น การขอ BOI การจัดทำรายงาน Transfer Pricing การจัดทำรายงานตามความต้องการของผู้บริหารหรือนักลงทุนต่างๆ เป็นต้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์