จัดทำเงินเดือน / ภาษี / ประกันสังคม

จัดทำเงินเดือน / ภาษี / ประกันสังคม

ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/พนักงาน/เดือน โดยบริการที่ท่านจะได้รับมีดังนี้
 

  • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานในแต่ละเดือน
  • จัดทำรายงานแนบแบบยื่น ภงด 1 ในแต่ละเดือนและ ภงด 1ก สำหรับสิ้นปีภาษี
  • นำยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด1ก ให้กับกรมสรรพากร
  • จัดทำ slip เงินเดือนแบบคาร์บอนให้กับพนักงานในแต่ละเดือน
  • ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับพนักงานตามที่ร้องขอ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์