จัดทำ / ยื่นภาษี

จัดทำ / ยื่นภาษี

ค่าบริการเริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน โดยบริการที่ท่านจะได้รับมีดังนี้
 

  • จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30, ภพ 36) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด1, 3, 53, 54) รายเดือน
  • คำนวณจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องเสียในแต่ละเดือนพร้อมสื่อสารให้ผู้บริหารทราบ
  • การยื่นรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์