จดจัดตั้ง / ปิดกิจการ

จดจัดตั้ง / ปิดกิจการ

ค่าบริการเริ่มต้น 14,900 บาท โดยบริการที่ท่านจะได้รับมีดังนี้
 

  • จองชื่อบริษัทที่จะจดจัดตั้งในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • จัดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเตรียมเอกสารบันทึกการประชุมเพื่อจดจัดตั้ง/ปิดกิจการ
  • ร่างเอกสารที่กำหนดเพื่อใช้ในการจดจัดตั้ง/ปิดกิจการ
  • กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่กำหนดตามกฎระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ลายมือชื่อรับรองของผู้สอบบัญชี
  • จัดสรรพนักงานเพื่อไปดำเนินการจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่กำหนด
  • ประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าของกิจการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • จดทะเบียนจัดตั้ง/ปิดกิจการให้แล้วเสร็จพร้อมทำนำส่งชุดเอกสารต้นฉบับให้เจ้าของกิจการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์